Ừ, đồng ý rằng năng lực của Cục NTBD, cụ thể hơn là ông cục trưởng, quả là có vấn đề thật đi nữa. Vậy phải chỉ cách cho họ tiến bộ chứ. Nếu chỉ nhìn vào vài ca khúc đặc biệt mà bảo là phải tự hiểu ở dạng “phổ biến tự nhiên” , hay mặc nhiên gì đó … thì cái ông Cục trưởng kia dù có rất giỏi đi nữa cũng chẳng thể nào biết hết được. Có khi ông ấy lại đi làm một danh sách phổ biến tự nhiên thì sao.
Mình đoán cái ông cục Chương kia, có khi lại là người rất thông minh và khôn khéo. Có thể nào ông ấy chấp nhận bị ăn gạch, làm vậy để được chỉ dẫn làm sao cho đúng ?