Trên này có một số bạn mình không thường xuyên gặp trong circles of friends ở ngoài đời, nhưng nhờ đọc FB, mới phát hiện ra “đồng khí tương cầu”, thực sự cảm thấy may mắn vì được quen biết; trong số đó có Phương, tác giả của “Học tiếng Anh không tốn mấy đồng”.
Trái với các hot moms dạy được con một chút chút lại tiện khái quát hoá thành một công thức nào đó để người khác làm theo, Phương viết hẳn một cuốn sách, nhưng không vì thế mà ngừng đọc – học hỏi, bởi vậy mà nhưngz gì bạn ấy chia sẻ đều rất có trách nhiệm. Mình thích Phương vì phong cách và nể em vì sự nghiêm túc học hỏi không ngừng này.

Comments are closed.