Tiếc gì #160k mà không thử nhỉ???1 lần nối mi cũng mất 100k – 200k xong gãy mi, rụng mi …Tội gì mà phải chắp vá, cứ của mình mà sử dụng.
Mi ngắn
Mi thưa
K có lông mi
Chỉ sau 2 _4tuần là sẽ thấy sự thay đổi của hàng m