Ông đã hoàn thành sứ mênh thật hoàn hảo, thành công, là một tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử của cường quốc hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thành quả, quan điểm, đường hướng, chính sách, của ông đã làm thay đổi và đổi mới tất nhiều đối với nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới, và với Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là đối với tầng lớp dân lao động và người nghèo. Theo nhà tiên tri người Pháp và bà VeGa tiên tri mù thì ông là Tổng thống cuối cùng của Mỹ quốc, không biết ứng nghiêm sao đây ? Nhưng thực tế ông đã kết thúc 8 năm, hai nghiệm kỳ một kết cục quá thành công và hoàn hảo Tổng thống Obama tuyệt vời.